Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) jsou platné pro objednávky, dodávky a reklamace veškerého zboží a služeb dodávaných společností BABA Tumise s.r.o., Nákladní 3179/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 073 97 691, DIČ: CZ07397691 (dodavatel) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním Všeobecných podmínek přednost, musí však být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Pokud není dále uvedeno jinak, veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím právnická osoba, popř. jiná podnikající osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit, případně vyjádřit s nimi nesouhlas, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy.

2. Návrh a uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží, vytvořená kupujícím na stránkách internetového obchodu. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.2. V následujících dnech obdrží zákazník e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.3. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě dodavatele společnosti BABA Tumise s.r.o., není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura) nelze měnit.

 

3. Povinnosti kupujícího

3.1. Uhradit cenu dle následujícího článku těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele, které mají přímou souvislost s plněním VOP.

3.2. Převzít řádně objednané zboží či služby.

3.3. Veškeré informace, které získal kupující při plnění VOP, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly obchodní soutěží poškodit dodavatele.

3.4. V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat.

 

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1. Cena zboží je uvedena u každého produktu na internetových stránkách www.imunity2go.cz a kupující může cenu uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně platební kartou;

c) bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

4.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

4.3. Kupující zasláním objednávky v písemné formě, e-mailem nebo přes e-shop www.imunity2go.cz plně souhlasí a je si vědom aktuální ceny zboží, která je stanovena u příslušného produktu na internetových stránkách www.imunity2go.cz včetně ceny za dopravu a množstevních slev.

Kupujícímu bude v následujících dnech zasláno e-mailem nebo v písemné formě potvrzení objednávky včetně cen.

4.4. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli potvrzením objednávky zboží kupujícím.

4.5. Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu – daňový doklad.

4.6. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou úhradu ve výši 100 % hodnoty objednávky.

4.7. Dnem splatnosti se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet.

 

 

5. Přeprava a dodání zboží, nebezpečí škody na zboží

5.1. Přepravu zboží ke kupujícímu se zavazuje zajistit prodávající za cenových podmínek stanovených v ceníku na internetových stránkách www.imunity2go.cz, pokud není stanoveno jinak.

5.2. Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele, resp. řidič, odevzdá zboží pověřenému zástupci kupujícího v místě plnění, jež je uvedeno na objednávce zboží.

5.3. Při dodávce zboží jsou zástupci kupujícího povinni provést fyzické převzetí zboží, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu, faktuře nebo protokolu o převzetí zboží od přepravce. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Na případné pozdější reklamace týkající se typu, množství a zjevných vad nebude dodavatel brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

5.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

5.5. V případě hotovostní dodávky zboží je zástupce dodavatele, resp. přepravce, oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost za zboží. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě.

5.6. Místem plnění se rozumí místo, kde kupující převezme od přepravce dodané zboží.

5.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží objednatelem popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží. Od tohoto okamžiku je objednatel povinen zabezpečit dodané zboží proti poškození nebo odcizení.

5.8. Předání zboží kupujícímu může být formou:

 • osobní odběr na místě určeném, uvedeném na stránkách www.imunity2go.cz
 • pomocí přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

 

6. Záruka, odpovědnost za vady

6.1. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady (dle § 2161 a násl. z.č. 89/2012 Občanského zákoníku). Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jejím převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Případnou zjevnou vadu na věci oznámí kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději 24 hodin po jejím převzetí). Marným uplynutím uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

6.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

6.4. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

6.6. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny

6.7. Poškození (mechanické, špatné uskladnění apod.), nejsou závadou

 

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká a jsou vyloučeny ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7.4. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

7.5. Storno objednávky ze strany dodavatele – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

8. Zásady vrácení peněz a zboží
8.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
8.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

8.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
8.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 28. 8. 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti BABA Tumise s.r.o. jako Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.

9.2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

9.3. Nákupem v internetovém obchodě www.imunity2go.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost společnost BABA Tumise s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti společností BABA Tumise s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

 

10. Závěrečné ustanovení

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

Nakupujte produkty Harmonelo výhodně, až 40% sleva

Sdílet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email